زنان افغان و عبور مصوون از ۲۰۱۴

زنان افغان و عبور مصوون از ۲۰۱۴

مرتضی رحیمی پنج سال زعامت گروه طالبان در افغانستان، بدترین دوره برای زنان افغانستان چه در عرصه حیات سیاسی آنها و چه هم در عرصه حیات اجتماعی شان بود. در این دوره سیاه پنج ساله، زنان افغان از اساسی‌ترین حقوق شان محروم شدند و از این نیم پیکر جامعه افغانی، حق اشتراک در هرگونه فعالیت‌‌های