کد خبر : 2211
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۴ - ۱۹:۲۰

عفو و تخفیف در مجازات زندانیان و محبوسین به مناسبت سالگرد استقلال کشور!

عفو و تخفیف در مجازات زندانیان و محبوسین به مناسبت سالگرد استقلال کشور!

محمد اشرف غنی رئیس جمهور به مناسبت ۲۸ اسد، ۹۶ مین سالگرد استقلال کشور، فرمانی در زمینه تخفیف و عفو مجازات زندانیان صادر کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه‌ای که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، گفته است که رییس جمهور این فرمان را مطابق با فقره ١٨ ماده ۶۴ قانون اساسی صادر

محمد اشرف غنی رئیس جمهور به مناسبت ۲۸ اسد، ۹۶ مین سالگرد استقلال کشور، فرمانی در زمینه تخفیف و عفو مجازات زندانیان صادر کرد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه‌ای که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، گفته است که رییس جمهور این فرمان را مطابق با فقره ١٨ ماده ۶۴ قانون اساسی صادر کرده است و تمام زندانیان نظامی و غیرنظامی را که به حکم قطعی محاکم محکوم به زندان شده‌اند، در بر می‌گیرد.

متن فرمان:

فرمان
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تخفیف و عفو مجازات محجوزین و محبوسین به مناسبت نود و ششمین سالگرد استرداد استقلال کشور به تاسی از حکم مندرج فقرۀ (۱۸) مادۀ شصت وچهارم قانون اساسی افغانستان، به مناسبت نود و ششمین سالگرد استرداد استقلال کشور، تخفیف وعفو مجازات حجز و حبس محکومین اعم از (ملکی ونظامی) را که به حکم قطعی ونهائی محاکم، محکوم گردیده اند، حسب ذیل منظور می نمایم:
تخفیف و عفو مجازات محجوزین:
مادۀ اول:

(۱) محجوزینی) کودکان زندانی) که به مجازات الی دو سال حجز محکوم گردیده‌اند، بدون در نظر داشت مدت سپری شده، مدت مجازات باقیماندۀ آن‌ها عفو و از حجز‌‌ رها گردند.

(۲) محجوزینی که به مجازات بیش از دو سال الی پنج سال حجز محکوم گردیده‌اند، در صورتیکه ثلث (۱بر۳) مدت مجازات خود را در حجز سپری نموده باشند، مدت باقیماندۀ مجازات آن‌ها عفو و از حجز‌‌ رها گردند.

(۳) محجوزینی که به مجازات بیش از پنج سال حجز محکوم گردیده‌اند، در صورتی که نصف مدت مجازات خود را در حجز سپری نموده باشند، مدت باقیماندۀ مجازات آن‌ها عفو و از حجز‌‌ رها گردند.

(۴) محجوزین مندرج فقره (۱) این ماده که از مزایای عفو مندرج این فرمان مستفید نمی‌گردند، نصف مدت حجز آن‌ها تخفیف گردد.

(۵) محجوزینی که شامل کتگوری‌های مندرج فقره‌های (۲ و ۳) این ماده نمی‌گردند، در مدت حجز آن‌ها یک ونیم سال تخفیف به عمل آید.

کبر سن

مادۀ دوم:

زنان زندانی که حداقل سن (۴۹) و مردان زندانی که سن (۵۹) را تکمیل و تا پنج سال حبس محکوم گردیده‌اند، مدت باقی مانده مجازات آن‌ها عفو و از حبس‌‌ رها گردند.

تخفیف وعفو مجازات زندانیان

مادۀ سوم:

(۱) زنان زندانی که مدت حبس آنان تا دو سال و زندانیان مرد که تا یکسال حبس محکوم گردیده‌اند، بدون درنظر داشت مدت سپری شده، مدت باقیماندۀ مجازات آن‌ها عفو و از حبس‌‌ رها گردند.

(۲) زنان زندانی که به مدت بیش از دو سال تا پنج سال و زندانیان مرد که به مدت بیش از یک سال تا پنج سال حبس محکوم گردیده‌اند، درصورتی که ربع (۱ بر۴) حصه حبس خود را درمحبس سپری نموده باشند، مدت باقیماندۀ مجازات آن‌ها عفو و از حبس‌‌ رها گردند.

(۳) زندانیانی که به مدت بیش از پنج سال تا ده سال حبس محکوم گردیده‌اند، درصورتی که ثلث (۱ بر۳) مجازات حبس خود را در محبس سپری نموده باشند، مدت باقیماندۀ مجازات آن‌ها عفو و از حبس‌‌ رها گردند.

(۴) زندانیانی که شامل کتگوری‌های مندرج فقره‌های (۱، ۲ و ۳) این ماده نمی‌گردند، در مدت مجازات حبس آن‌ها حسب ذیل تخفیف بعمل آید:

۱- در مجازات محبوسین مندرج فقره‌های (۱و۲) این ماده، سه بر چهار حصه مدت حبس آن‌ها.

۲- در مجازات محبوسین مندرج فقرۀ (۳) این مادۀ صرف یک سال.

۳- در مجازات محبوسین بیش از ده سال تا پانزده سال صرف هشت ماه.

۴- در مجازات محبوسین بیش از پانزده سال صرف شش ماه.

عفو مجازات حبس قطعه

مادۀ چهارم:

آن عده افسران، بریدملان (ساتنمنان) وسربازان اردوی ملی، پولیس ملی، منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی وسایر وزارت‌ها و ادارات دارای تشکیلات نظامی که به مجازات حبس تنفیذی تا یکسال در قطعات مربوط محکوم گردیده‌اند، درصورتی که نصف مدت مجازات حبس خویش را در قطعه سپری نموده باشند، مدت باقیماندۀ مجازات آن‌ها عفو و از حبس‌‌ رها گردند.

حالت ها، محدویت و ممنوعیت تخفیف وعفو

مادۀ پنجم:

(۱) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو این فرمان مستفید شده نمی‌توانند:

۱- محکومین جرایم مندرج فقرۀ (۲) مادۀ (۳۵۰) قانون اجراآت جزایی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۱۱۳۲) سال ۱۳۹۳.

۲- محکومین جرایم راهزنی (قطاع الطریقی).

۳- محکومین جرایم سرقت مسلحانه مندرج مواد (۴۵۵، ۴۵۶ و۴۵۷) قانون جزا.

۴- محکومینی که علاوه بر حبس وحجز به رد مال یا جبران خساره به متضرر، محکوم گردیده‌اند، مگر این که وجه محکوم بها را پرداخته باشند.

(۲) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای تخفیف این فرمان مستفید شده نمی‌توانند:

۱- محکومین به مجازات حجز یا حبس بیش ازپنج سال تا ده سال که دوثلث یا بیشتر از مجازات آن‌ها ومحکومین به حبس بیش از ده سال که نصف یا بیشتر از مجازات آن‌ها به اثر فرامین تخفیف وعفو قبلی، تخفیف گردیده باشد.

۲- محکومین به جزای اعدام که مجازات آن‌ها به حبس تبدیل گردیده است.

۳- محکومینی که در سال جاری در میعاد حجز و یا حبس محکوم بهای آن‌ها تخفیف به عمل آمده باشد.

۴- محکومین جرایم قتل عمد وفساد اداری، مگر اینکه درجرم قتل ورثۀ مقتول ابراء نموده ودر جرایم فساد اداری مال یا منفعت بدست آمده، طبق قانون اعاده گردیده باشد.

۵- محجوزین و محبوسینی که علاوه به حبس به رد مال یا جبران خساره نیز محکوم گردیده‌اند، از مزایای تخفیف مندرج مادۀ اول و فقره (۴) ماده سوم این فرمان طور ذیل مستفید می‌گردند.

– در صورت پرداخت وجه محکوم بها به متضرر، از تمام تخفیف.

– در صورت عدم پرداخت وجه محکوم بها به متضرر، از نصف تخفیف.

(۳) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو و تخفیف مندرج این فرمان مستفید شده نمی‌توانند:

۱- محکومین جر‌ایم مندرج مواد (۱۷، ۲۰، ۲۱ و۲۲) قانون منع خشونت علیه زن.

۲- محکومین جرایم اختطاف.

۳- محکومین جرایم مندرج قانون جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی به استثنای محکومین جرایم مندرج مادۀ نزدهم آن، درصورتی که میعاد مجازات بیشتر از دوسال و موضوع جرم بیشتر از بیست هزار افغانی یا معادل آن به اسعار خارجی نباشد و محکومین جرایم مندرج مادۀ بیست و پنجم قانون مذکور.

۴- محکومین جرایم مندرج قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی.

۵- محکومین جرایم مندرج مواد (۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۴، ۳۴، ۳۵ و۳۸) قانون جزای عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۹۴۴) سال۱۳۸۷ومواد (۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۳۷، ۳۸ و۴۱) قانون جرایم عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۶۰۴) سال۱۳۶۵.

قطعیت حکم

مادۀ ششم:

قطعیت حکم به اساس جزء (۱۰) مادۀ چهارم قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه از تاریخ صدور حکم محکمه اعتبار دارد.

اقامۀ دعوای حق العبدی

مادۀ هفتم:

تطبیق احکام این فرمان، مانع اقامۀ دعوای حق العبدی اشخاص نمی‌گردد.

تسلیمی محجوزین و محبوسین زن

مادۀ هشتم:

(۱) ادارات محابس و مراکز اصلاح و تربیت اطفال مکلف‌اند، محجوزین (ذکور و اناث) و زنان زندانی را که مطابق احکام این فرمان از حجز یا حبس‌‌ رها می‌گردند، حسب احوال به والدین یا ممثل قانونی یا محارم شرعی آن‌ها تسلیم نمایند.

(۲) وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین مکلف است برای آن عده محجوزینی که والدین، ممثل قانونی یا محارم شرعی نداشته باشند، محل مناسب ر‌هایش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.

(۳) وزارت امور زنان مکلف است برای آن عده محبوسین زن که طبق احکام این فرمان از حبس‌‌ رها می‌گردند، به رضایت آن‌ها تا پیدا شدن محرم شرعی شان، محل مناسب ر‌هایش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.

مادۀ نهم:

تهیه فهرست واجدین شرایط عفو و تخفیف

مراجع ذیربط موظف‌اند تا فهرست مستفید شوندگان واجد شرایط عفو و تخفیف شامل این فرمان را تهیه نموده و جهت منظوری آن به مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارایه نمایند.

مرجع تطبیق کننده

مادۀ دهم:

به منظور تعمیل احکام این فرمان، کمیسیونی به ترکیب ذیل در هر ولایت تشکیل گردد:

۱- څارنوال سلب آزادی بحیث رئیس.

۲- نمایندۀ ریاست عمومی امنیت ملی بحیث عضو.

۳- آمر محبس در بخش محبوسین بحیث عضو.

۴- آمر مرکز اصلاح و تربیت اطفال در بخش محجوزین بحیث عضو.

۵- نمایندۀ وزارت دفاع ملی در بخش محبوسین اردوی ملی بحیث عضو.

۶- نمایندۀ وزارت امور زنان در بخش محجوزین ومحبوسین اناث به حیث عضو.

۷- نمایندۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحیث عضو.

ارائه گزارش

مادۀ دهم:

(۱) کمیسیون مندرج ماده نهم این فرمان مکلف است، گزارش کاری خویش را شامل تعداد مجموع مستفید شوندگان به تفکیک جنسیت، کتگوری محکومین (محجوزین ومحبوسین) و تاریخ تکمیل اجراآت به وزارت امور داخله و ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ارائه نماید.

(۲) ریاست نظارت برتطبیق احکام قطعی و نهائی ستره محکمه از تعمیل درست، دقیق و یکسان احکام این فرمان نظارت جدی بعمل آورد.

انفاذ

مادۀ یازدهم:

این فرمان از تاریخ ۲۸ اسد سال ۱۳۹۴ نافذ و احکام مندرج آن بالای محجوزین و محبوسینی که تا فرا رسیدن تاریخ مذکور حکم قطعی و نهائی محاکم علیه آن‌ها صادر می‌گردد، تطبیق شود.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.