اعلامیه شماره ۲۵ شورای عالی مردمی جنبش روشنایی

اعلامیه شماره ۲۵ شورای عالی مردمی جنبش روشنایی

بسم الله الرحمن الرحیم اعلامیه شماره ۲۵ شورای عالی مردمی جنبش روشنایی ملت عدالتخواه افغانستان، چنانچه می دانید، تظاهرات دوم اسد جنبش روشنایی یک حرکت مدنی، عدالتخواهانه و ضد تبعیض و نابرابری سیستماتیک در کشور بود که در مطابقت با قانون اساسی افغانستان، قانون اجتماعات و تظاهرات و براساس هماهنگی با وزارت محترم امور داخله