افراط گرایی: از جستجوی هویت تا به دامن داعش

افراط گرایی: از جستجوی هویت تا به دامن داعش

کنان مالک | برگردان – خالد خسرو نخست شمیمه بیگم، امیره عباس و خدیجه سلطانه، سه شاگرد مکتب از منطقۀ تاور هاملتس[بریتانیا] را در نظر بگیرید که در جریان رخصتی های مکتب به طور قاچاقی به سوریه رفتند. بعد «جان جهادی»، جلاد داعش، را به حافظه بیاورید که هویت اش توسط روزنامه ی واشنگتن پست فاش

داعش و آینده افغانستان!

داعش و آینده افغانستان!

نگارنده: پرتو نادری در روزگاری که طالبان در همیاری با القاعده کابل را قبضه کرده بودند، کسی گفته بود افغانستان سرزمینی است که رهبر ندارد و بن لادن رهبری است که سرزمین ندارد. از این رو افغانستان و بن لادن خیلی با هم جور آمده اند. این سخن را از آن گفتم که در این

افـــراط گــرایی; تهـــدید بالقـــوه ای جهـــانی

افـــراط گــرایی; تهـــدید بالقـــوه ای جهـــانی

عبدالناصر نورزاد استاد دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل نظــری بر دست داشــتن غـــرب در شـــکل گیـــری داعــش و دیگـــر گـــروه هــای تــروریستی در جهــان تروریزم در جهان امروز شبیه کابوسی ترسناک جلوه گر است. این کابوس ترسناک بحدی برای جهانیان اذیت کننده است که همه بدون درنظرداشت پیشینه آن، خود را به دامان امریکا