داعش و آینده افغانستان!

داعش و آینده افغانستان!

نگارنده: پرتو نادری در روزگاری که طالبان در همیاری با القاعده کابل را قبضه کرده بودند، کسی گفته بود افغانستان سرزمینی است که رهبر ندارد و بن لادن رهبری است که سرزمین ندارد. از این رو افغانستان و بن لادن خیلی با هم جور آمده اند. این سخن را از آن گفتم که در این

حامدکرزی: "داعش" توطئه جدید خارجی ها در افغانستان است!

حامدکرزی: "داعش" توطئه جدید خارجی ها در افغانستان است!

حامد کرزی رئیس جمهوری سابق کشور می گوید که داعش گروهی است که در افغانستان ریشه نداشته و مفکوره افغانی نیست و اگر این گروه در افغانستان نفوذ نماید، به معنی این است که حمایت گر خارجی دارد. حامد کرزی که در آخرین سفر چهار روزه اش در روسیه به سر می برد، در مصاحبه