ابرهای تیره "بخش ۱۲"

ابرهای تیره "بخش ۱۲"

داود رهجو سقوط مزار شریف بدست طالبان پس از خروج برهان الدین ربانی از شهر مزار، محمد محقق وزیر داخله وقت نیز همراه با فرماندهان جمعیت مزار شریف را ترک کردند و حالا مزار شریف ماند به دست فرماندهان کوچک نیروهای بامیان و شماری از نیروهای شیر عرب مربوط جنبش ملی. دزدی ها و سرقت